LIKI

LEXUS MOBILITY×SOCIETY

Design / Motion design2023